Bibliotēka

Lasiet tālāk.

Interneta zāle

Lasiet tālāk.

Resursu centri

Lasiet tālāk.

  SPPA Iekšējās kārtības noteikumi - sk. šeit.

   

  Informācija par Erasmus programmu - sk. šeit.

   

  Olimpiāde – izaicinājums zināšanām
  Studiju process nesastāv tikai no zināšanu un prasmju apguves nodarbībās vai patstāvīgi. Tas ietver arī spēles elementus. Lai kaut kas būtu dzīvs, tam ir jāraisa cilvēkos pozitīvas emocijas. Olimpiādes ir viens no veidiem, kā ienest studiju procesā azartu, sacensību, prieku un gandarījumu. Augstskolā sekojiet līdzi informācijai par olimpiāžu norises laikiem!

   

Studentu padome

Studentu padomē darbojas 15 grupu izvirzītie cilvēki, kas regulāri sanāk kopā, lai apspriestos un vienotos.

Studentu padomes darba grupas un darbības saturs.

Saimnieciskā grupa
 • Sponsoru meklēšana, atbalsts vadībai. Psiholoģijas fonda organizēšana;
 • Pabalstu, stipendiju fonda organizēšana (studentiem no Studentu padomes darbības ienākumiem, vadības (SPPA iedalītās naudas u.c.);
 • Informācijas sniegšana studentiem (ar informatīvās grupas starpniecību par SPPA organizatorisko un saimniecisko darbību;
 • Sadarbība ar SPPA vadību augstākminēto jautājumu risināšanā.
Mācību darba grupa
 • Mācību un darba prakses organizēšana;
 • Studentu kontakti ar citām augstskolām (Latvijā un ārzemēs) saistībā ar mācībām;
 • Palīdzība konfliktu atrisināšanā (studentu pretenziju izskatīšana);
 • Atbalsts SPPA vadībai jaunumu ieviešanai mācību darbā.
 • Studentu atpūtas organizēšanas grupa
  • Teātris, atpūtas vakari (palīdz grupām tos organizēt);
  • Ekskursijas, tūrisma pārgājieni;
  • Studentu kontakti ar citām augstskolām Latvijā un ārzemēs (studentu apmaiņa).
  Informatīvā grupa
  • Informācijas sniegšana par Studentu padomes un SPPA darbību;
  • SPPA Studentu avīzes izdošana.

  Studentu aktivitātes

  Ārpus studiju programmas ietvariem studenti darbojas dažādos klubos un studijās.

  Literārajā studijā piedalās apmēram 25 autori. Ir iznākuši divi dzejoļu un stāstu krājumi. Kluba dalībniekiem ir daudz publikāciju vietējā periodikā.

  Teātra studijas dalībnieku 2000. gadā franču valodā sniegtās izrādes pēc Tardjē lugas motīviem guva atzinību Latvijas teātru festivālā.

  Valodu klubi: katru ceturtdienu plkst. 14.00 pulcējas vienkopus franču, vācu, spāņu, itāļu valodas kluba dalībnieki. Nodarbības šajos klubos veicina valodu apguvi un uzlabo studentu savstarpējo komunikāciju.

  Tēlotājas mākslas studiju dalībnieku - studentu fotogrāfiju un grafiku izstādes pastāvīgi "grezno" augstskolas interjeru.

  Psihologu klubs "Identity" ("Identitāte"), kas izveidots pēc studentu iniciatīvas, darbojas reizi divās nedēļās.

  Reizi divās nedēļās studenti organizē savus atpūtas vakarus.

  Spēļu klubs ir tādu cilvēku brīva apvienība, kuri vēlas satikties, priecāties, attīstīt sevi.

  Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola jau trešo gadu rīko olimpiādes psiholoģijā vecāko klašu skolēniem.

  Tulkošanas studija gaida visus

  Mācību darba organizācija

  • Nodarbību saraksti katrai mācību programmai tiek sastādīti septembra sākumā;
  • Nodarbību saraksts var mainīties 20% apmērā sakarā ar nepieciešamību aizvietot pasniedzējus;
  • Nedēļā mācību slodze ir 40 stundas, no tām 16–18 ir auditoriju kontaktstundas, 22–24 – patstāvīgā darba stundas;
  • Akadēmiskās stundas ilgums ir 45 minūtes. Viena nodarbība parasti ilgst 2 akadēmiskās stundas;
  • Nodarbības pirmajā maiņā sākas plkst. 09.00;
  • Mācību grupas vecākais pēc katras nodarbības atzīmē Apmeklējumu žurnālā klātesošos un trūkstošos studentus. Pēc katras nodarbības pasniedzējs parakstās "Apmeklējuma žurnālā";
  • Mācību nodarbības augstskolā tiek realizētas dažādos veidos (lekcijas, semināri, radošie darbi, projektu sagatavošana un aizstāvēšana, praktiskās nodarbības u.c.);
  • Studiju process augstskolā tiek dokumentēts, izmantojot mūsdienu tehniskos līdzekļus;
  • Studiju darba kontrole notiek trīs virzienos: studiju priekšmetu apgūšana, pētnieciskā darba izpilde, praktiskā darba izpilde. Studentu mācību darbs tiek kontrolēts ne retāk kā vienreiz mēnesī (operatīvā kontrole), kā arī katra semestra beigās: ziemas sesijas laikā un vasaras sesijas laikā;
  • Atsevišķu mācību darba veidu izpildes termiņus studentiem nosaka atgādne "Studentu zināšanai".